Call for Challenges

Over dit vak

Milieutechnische Installaties in de Praktijk (jaarvak)

Voor het vak ‘Milieutechnische constructies in de praktijk’ in het laatste jaar van de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie aan de Universiteit Gent, zoeken wij casestudies uit het werkveld voor een groepsopdracht. Het werkveld wordt breed geïnterpreteerd als zijnde de industrie, een zelfstandig bureau, overheidsinstelling enz. Het beoogde groepswerk is gericht op de ontwerpberekening van een milieutechnische installatie, dit kan bv. gaan om een drinkwaterinstallatie, afvalwaterzuiveringsproces, windturbine, luchtzuivering, hernieuwbare energieopwekkingseenheid etc. Bij het groepswerk dienen verschillende typische aspecten in het traject van procesontwerp, zoals gebruikelijk in de milieutechnologie, doorlopen te worden. Het doel van dit vak is om de overgang van de academische wereld naar de industrie voor studenten te vergemakkelijken.

Wij zoeken casestudies uit het werkveld rond milieutechnologie voor een groepsopdracht.

Exacte wetenschappenIndustriële wetenschappenIngenieurswetenschappenMilieu

De studenten

Over het algemeen gaat het over 2de master studenten Bio-ingenieur, maar er kunnen ook enkele 1ste master studenten het vak volgen. Deze studenten gaan volgend jaar op zoek naar een job en zouden beschouwd kunnen worden als junior ingenieurs. Complexe cases zouden dus geen probleem mogen zijn. Ze beschikken over een achtergrond in de wiskunde, chemie, biologie, fysica, basis economie, modelleren, milieutechnologische toepassingen, duurzaamheid, veiligheid...

De taken of stappen die studenten ondernemen

Tijdens het eerste semester worden multidisciplinaire coaching sessies voorzien, rond de volgende onderwerpen: technische ontwerpaspecten, materiaalkeuze, instrumentatie en automatisering, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie, (milieu)wetgeving, arbeidsveiligheid en procesveiligheid, economische aspecten, management. De lessen worden gegeven door experts ter zake, en omvatten vooral coaching sessies, waarbij de studenten nadenken over hoe bovenstaande multidisciplinaire aspecten op hun casestudy kunnen worden toegepast. In die zin is het eerste semester vooral verbredend. Bij de ontwikkeling van de opdracht wordt ook aandacht besteed aan andere vaardigheden zoals projectplanning en –management, teamwerk, discipline, leiderschap, resultaatgericht werken, wetenschappelijke communicatie enz.

In het tweede semester wordt de aandacht toegespitst op het uitdiepen van de specifieke casestudy. Bedoeling is op dat moment in interactie te gaan met het werkveld, meer bepaald het bedrijf of de organisatie dat het onderwerp heeft aangeboden. Het is dan ook belangrijk voor de studenten dat er binnen het bedrijf een contactpersoon is met wie op gezette tijden tijdens het tweede semester (periode februari-maart 2024) meer case-specifieke zaken kunnen worden besproken. De bedoeling is om dan ook meer verdiepend werk te verrichten in één of meerdere van de eerder aangeraakte disciplines (bv. ontwerp, chemisch/fysische analyse. economische doorrekening), met duidelijke focus. Hiertoe wordt er voor elke casestudy ook een academische begeleider voorzien met expertise in de te behandelen toepassing en/of de toegepaste disciplines.

De studenten werken in groepjes van een vijftal studenten en hebben elk per groepslid ongeveer 20 uur tijd in het eerste semester en ongeveer 50 uur in het tweede semester (periode februari-maart) om de specifieke taken voor jullie casestudy te definiëren en uit te voeren. Bemerk: wij gaan enkel een inspanningsverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. Hierbij wordt confidentieel omgegaan met bedrijfsgegevens – dit wordt geregeld via een confidentialiteitsovereenkomst.

Het resultaat van dit vak wordt gepresenteerd in de vorm van een verslag en een presentatie. In het verslag komt een duidelijk afgelijnd deel (5 à 10 blz) dat de casespecifieke resultaten van het tweede semester beschrijft en waarvan de inhoud mee door iemand van het bedrijf mee wordt geëvalueerd. Bij voorkeur is een vertegenwoordiger van het bedrijf aanwezig op het presentatiemoment (voorzien in april 2024), indien dit niet mogelijk is kunnen vragen worden doorgeven.

De verwachtingen van de lesgever voor de organisatie

  • Tijdens het 1ste semester kan een regelmatig contactmoment met het bedrijf dat de casestudy heeft aangeboden (bv. 1 uur per 2 of 3 weken) interessant zijn, maar het is zeker niet de bedoeling dat de studenten jullie deur platlopen en/of jullie op gelijk welk moment contacteren.
  • Tijdens het 2de semester is het belangrijk voor de studenten dat er binnen het bedrijf een contactpersoon is met wie op gezette tijden tijdens het tweede semester (periode februari-maart 2024) meer case-specifieke zaken kunnen worden besproken. Het contact met de externe partner zal dan wat intensiever zijn, met als richtwaarde een 10-tal uur verdeeld over de periode feb-maart 2024.
  • De eerste verdediging, momenteel gepland in december 2023, is vooral multidisciplinair, terwijl de finale verdediging, momenteel gepland in april 2024, gericht is op de uitdieping van de casestudy. Per casestudy is er bij voorkeur (minstens) 1 begeleider van het bedrijf aanwezig op deze laatste verdediging.
  • De eindevaluatie wordt uitgevoerd samen met het bedrijf die de casestudie aanleverde.
  • Verder wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen bedrijf en studenten, waarbij zaken als confidentialiteit en inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis) aan bod komen.
  • Een bedrijfsbezoek is niet verplicht, maar kan een sterke meerwaarde zijn voor de studenten.

Voorbeelden

·      Van regenwater naar drinkwater: vergelijking van technieken

·      Regenwaterhergebruik in woningen

·      Decentrale waterzuivering

·      Optimalisatie van de waterhuishouding op een bedrijfssite: screening / implementatie van zuiverings-en hergebruiksmogelijkheden

·      Duurzaam waterbeheer in het dolfinarium

·      Thermische energie uit drinkwater

·      Bemalingswater zuiveren of niet?

·      Tertiaire zuivering van afvalwater

·      Impact van micropolluenten via regenwater of overstorten en mogelijke behandeling

·      Ontwerp en opvolging van een installatie voor de verwijdering van persistente microverontreinigingen

·      Optimale inzet van alternatieve waterbronnen bij de brandweer

·      Uitwerking van een innovatieve biologische on-site grondreinigingstechniek

·      Evaluatie van de best beschikbare technieken voor de recuperatie van nutriënten uit mest

·      Ontwerp van een recyclage-installatie voor de verwerking van houtafvalstromenfracties

·      Invloed van de kweek van scampi’s en zeewier op een aquacultuursysteem met recirculatie

Gestructureerd probleemOngestructureerd probleemOpdracht

Omvang van het project

Groot

Periode

Jaarvak

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be