Call for Challenges

Over dit vak

Grondwaterstroming

Inzicht verwerven omtrent waterstroming en de modellering ervan.

Scenario-analyses grondwaterstroming

DuurzaamheidGrondstoffen en materialenKlimaatverandering
AardeIngenieurswetenschappenMilieu

De studenten

1ste master Bio-ingenieurswetenschappen: Land, Water en Klimaat

De taken of stappen die studenten ondernemen

Een eenvoudig grondwatermodel opstellen voor een gegeven domein en simulaties uitvoeren voor verschillende scenario's om een maatschappelijk probleem op te lossen.

De verwachtingen van de lesgever voor de organisatie

  • Een onderzoeksvraag die kennis van het grondwater vereist, bv. wat zal hier het effect zijn van ontharding van een plein, hoe fluctueert het grondwater hier overheen een gemiddeld jaar, hoeveel water stroomt er van het grondwater naar een gracht of rivier, hoeveel water mag er hier opgepompt worden, wat is het effect van een bemaling op de grondwaterstand in een natuurgebied, in welke richting zal een vervuiling zich verspreiden in het grondwater etc.
  • Een duidelijk afgebakend gebied waarbinnen deze vraag wordt gesteld. Dit kan gaan van een perceel tot een natuurgebied of stadsdeel.
  • Alle info en data die je hebt over dit gebied m.b.t. het grondwater. Heel veel soorten info en data kunnen helpen om het grondwater te modelleren: gemeten grondwaterpeilen, metingen van de terreinhoogte, peilen in omringen kanalen, de ligging van drainagebuizen, opgepompte debieten, concentraties van vervuilende stoffen etc. Als je deze niet hebt kunnen de studenten zelf aannames maken, maar hoe meer info, hoe waarheidsgetrouwer het resultaat van hun werk kan zijn.

Voorbeelden

- Vernatting van een natuurgebied via schotten inschatten en optimaliseren via peilbeheer

- Zoetwaterinstrusie inschatten

- Effect van herinjectie van grondwaterbemalingen inschatten

- Het effect van infiltratievoorzieningen op grondwaterstanden voorspellen

Ongestructureerd probleem

Omvang van het project

Middel

Periode

2de semester

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be